Fråga Lou

Insights

2024-05-20

ARTIKEL

Sverker Eriksson: Almedalsveckan har en viktig ​funktion för att fördjupa demokratin där valda och ​väljare kan mötas på en arena skapad av alla för alla


Året är 1968 och dåvarande statsminister Olof Palme höll ett spontant möte på ett lastbilsflak vid kruttornet. I ​politiken är en lyckad aktivitet alltid värd att återupprepa. Så gjorde också Olof Palme. I mitten på 80-talet var ​almedalsveckan hotad av naturliga skäl. Många förknippade politiska tal på platsen med Olof Palme. När Ingvar ​Carlsson återupptog traditionen i början på 90-talet växte sig arrangemanget starkt och 1991 skapades ​”Almedalsveckan” som ett demokratiskt arrangemang där samtliga partier i riksdagen var representerade. Det var ​några skakiga år initialt och arrangemanget satte sig först 2003 när även Moderaterna ställer upp med sin partiledare.


Industriförbundet arrangerade några år senare ett skattepolitiskt seminarium. Under tesen att ett lyckat arrangemang ska ​upprepas så var det bara några år senare 50-talet arrangörer och efter det har Almedalsveckan vuxit till som mest 3 500 ​arrangemang och 35 000 deltagare på de olika seminarierna. Demokratin hade fått en fysisk plats som nära 1000 journalister ​bevakade och rapporterade från. Detta kan tänkas vara en tacksam period på året då nyhetstorkan normalt slagit in och ​journalisterna fick möjlighet till ytterligare en vecka av politisk rapportering.


Traditionellt har Almedalsveckan dominerats av politiska partier, fackförbund, intresseorganisationer och konsulter. Den senare ​gruppen har starkt bidragit till att även näringslivet har funnit Almedalsveckan intressant ur ett påverkansperspektiv. Politiker ​är mer avslappnade och tar gärna möten med näringslivsrepresentanter. Detta har också varit viktigt för fastighetsbranschen ​att på ett enkelt och otvunget sätt kunna träffa kommunala representanter för att diskutera kommande eller pågående projekt.


”Demokrati är en politisk princip och ett styrelsesätt där makten utgår från folket. I en demokrati har medborgarna möjlighet att delta i ​beslutsfattandet och påverka samhället genom val och andra politiska processer. Demokrati bygger på principen om allas lika värde ​och rättigheter, samt respekten för individens frihet och åsiktsfrihet. I en demokrati är det vanligt att det finns flera politiska partier och ​att det råder yttrandefrihet, pressfrihet och rättssäkerhet. Demokrati kan uttryckas i olika former och varierar mellan olika länder och ​samhällen, men grundas ofta på principerna om folkstyre och maktdelning.” Chat GPT


Almedalsveckan har en viktig funktion för att fördjupa demokratin där valda och väljare kan mötas på en arena ​skapad av alla för alla.


Efter pandemin befinner vi oss i ett sökande i allt från kontorens framtida roll till hur stora bostäder vi vill bo i för att kunna ​arbeta hemma eller av andra skäl. MIPIM har inte återhämtat sig och Almedalsveckan är sökande över sin framtida roll. ​Arrangörerna har skiftat vecka och dessutom förkortat veckan med två partiledartal per dag. Många av oss får en mängd ​förfrågningar för arrangörerna om vad vi tycker om Almedalsveckan och vad vi vill förändra. Jag tror att man behöver svara på ​några frågor för att Almedalsveckan ska fortsätta att vara den demokratiska plattform som såväl politik som näringsliv behöver. ​Dessa frågor kan vara


1.Vem vänder sig Almedalsveckan till?


2.Hur kan nästa generation politiker göra Almedalsveckan till sin egen generations demokratiska skådeplats?


3.Hur kan fler politiker motivera kostnaden att delta? Utan politiker blir Almedalsveckan inte just Almedalsveckan utan ett ​näringslivsarrangemang som snart kommer att dö ut eftersom politiken inte är på plats.


4.För många år sedan avbröts alla aktiviteter när partiledartalet hölls. Man gick till Almedalen och lyssnade, därefter middag. ​Man lyssnade även på de politiker man inte delade uppfattning med. Det ansågs vara skälet och grunden till veckans ​genomförande. Så är det inte idag med två tal om dagen. Hur kan politiken ta position igen?


5.Vad är alternativet?


Vi ses i Visby efter Midsommar!


Sverker Eriksson, partner och Head of Public Affairs, Newsec

I Almedalen varje år sedan 2003, även pandemiåret


2024-04-22

ALMEDALEN

FastighetsHubben i Almedalen 2024

Vi är glada att, tillsammans med Svefa, kunna presentera vårt nya koncept i Almedalen: FastighetsHubben – mötesplatsen ​mellan det offentliga och privata.


Fastighetshubben är en ny mötesplats i Almedalen där ​politiker och tjänstemän tillsammans med ​fastighetsbranschen kan ​utbyta idéer, förmedla kunskap, ​bygga relationer och diskutera fastighetsrelaterade frågor ​under både informella och formella ​former.

Från morgon till kväll, tisdag till fredag, arrangeras ​frukostsamtal, seminarier, rundabordssamtal och mingel.


Bakom FastighetsHubben står Fråga Lou och Svefa. Tillsammans har vi gedigen och djuplodande kunskap om fastighets- och ​​samhällsbyggnadssektorn. Genom våra omfattande nätverk inom såväl det offentliga som det privata ​kompletterar vi varandra ​och når ut till fler.


Just mötet mellan det offentliga och privata ligger i Almedalens DNA och genom att ​sammanlänka våra nätverk kan vi skapa ​möten i skärningspunkten dem emellan.


Varmt välkommen till FastighetsHubben på Adelsgatan 25. Vi ses!


2024-04-19

REAL MEETINGS

Hur löser vi bostadsekvationen?

Det finns ett påtagligt och starkt behov av att diskutera bostadsmarknadens utmaningar från olika håll och kanter. Därför ​arrangerar vi på Fråga Lou därför den tredje upplagan av Real Meetings Bostad den 24 april.


Vi arbetar utifrån den bergfasta tron att endast genom det personliga och kvalitativa samtalet kan vi tillsammans ta oss an ​samtidens utmaningar och lösa dem och även om vi inser att samtliga problem inte kommer att lösas på en dag så vet vi att alla ​samtal bidrar till att hitta en gemensam grund att stå på.


Välkommen till en djupdykande diskussion om bostaden som fenomen, dess roll i det moderna samhället och framtidens dito.

2024-03-28

MIPIM 2024

Spaningar från Croisetten - Mipim 2024

Nu har det gått några veckor sedan vi sågs i Cannes och intrycken har hunnit landa. Under veckan träffade vi på Fråga Lou ett ​antal fastighetsprofiler nere på Mipim. Vilka var de stora frågorna på agendan i år, vilka trender kan vi se på horisonten? Hur är ​synen på den svenska fastighetsmarknaden från internationellt håll? Hur skiljer den sig från i fjol och hur relevant är Mipim som ​forum för den svenska fastighetssektorn framgent?


Häng med!

Play Button Icon
Play Button Icon
Play Button Icon
Play Button Icon
Play Button Icon

2024-03-22

Many Different Cadastral Maps of Territory with Buildings as Bac

ARTIKEL

Örjan Wikforss: Boverket släpper taget

”Det är inte så att vi tappar bort all kunskap vi haft innan. Ibland låter det så som att om inte vi säger att det ska vara ​på ett visst sätt så har den kunskapen försvunnit, men det har den faktiskt inte”, säger Boverkets GD Anders Sjelvgren ​i Bopolpodden #218 publicerad 2024-03-04. Men stämmer det? Att kunskapen inte försvinner om man tar bort det ​mesta ur byggreglerna?


Jag tolkar Anders Sjelvgren så att han tänker sig att byggandets olika professioner kommer att bära kunskapen vidare. Han ​exemplifierar med att arkitekterna ska stå som garanter för goda bostadslösningar i ett system utan detaljerade byggregler.


Men han förbigår reglernas roll i byggandets kunskapssystem som helhet och deras funktion som kunskapsförmedlare. De ​ingår i en plattform som är helt avgörande för att kommunikationen och samarbetet mellan byggaktörerna ska fungera. Den ​innehåller begrepp och definitioner som gör det möjligt att utväxla och dela begriplig information under planerings- och ​byggprocessen. Frågan är vem som ska ansvara för att förvalta och vidareutveckla denna gemensamma kunskap när Boverket ​nu släpper taget.


Regler som är baserade på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet förmedlar kunskap i komprimerad form. De utgör ​på så sätt en ytterst effektiv och arbetsbesparande uppfinning.


Regelbekämparna river i regelsystemen i förhoppning om att det ska ge möjlighet att sänka byggkostnaderna. Det kan som ​bekant bara ske genom effektivare byggproduktion eller minskning av ytor och kvaliteter. Problemet är att Anders Sjelvgren ​inte berättar vad som kommer istället eller vilka konsekvenserna blir för stadsbyggandet som helhet om centrala delar av ​byggandets kunskapssystem tas ur bruk. Det ska bli intressant att se, säger han lite lakoniskt i podden. Risken är stor att ​kommunikationen blir än mer kaotisk. Att den över åren gemensamt förvärvade kunskapen inte tas tillvara. Att det blir än ​svårare att samarbeta.


Det får negativa konsekvenser för överföringen av kunskaper mellan generationer och tvärs yrkesgränser. Det försvagar ​skyddet för byggandets konsumenter som inte vet vad de kan förvänta sig för egenskaper och kvaliteter i det byggda.


Anders Sjelvgren säger att han vill förverkliga den förändring av regelsystemet som skulle ha genomförts 1994, men som aldrig ​kom till stånd. Min uppfattning är; släpp taget om den gamla tanken och se framåt istället. Ta tag i den förnyelse av ​regelsystemet som klimatförändringarna kräver. Justa spelregler vinner vi alla på.


Örjan Wikforss,

Arkitekt SAR/MSA, tekn dr och professor


2024-03-19

DEBATT

Stefan Ränk: Vår nuvarande hyresmodell är ett ​hinder för en fungerande bostadsmarknad

Tänk er en bostadsmarknad där bostadssökande snabbt och tryggt kan anpassa sin bostad efter behov och ​betalningsvilja. En bostadsmarknad där alla som har en egen försörjning ska kunna bära sina boendekostnader. En ​bostadsmarknad där de som saknar försörjning får stöd av de allmänna att bära sina boendekostnader. En ​bostadsmarknad där betalningsviljan styr hyror och priser på bostäder.


På en sådan bostadsmarknad byggs det där människor vill betala för att bo, och byggkostnaderna drivs ner på platser där ​betalningsviljan är lägre. Där sänks priser och hyror i lägen där lägenheter förblir osålda eller outhyrda.


Hur kommer vi då dit?

Hyresbostäder utgör en tredjedel av antalet bostäder i Sverige. Hyresmarknadens funktion har en betydande påverkan på den ​övriga bostadsmarknaden. Det är därför kritiskt att vi har en hyresmodell som bidrar till en fungerande bostadsmarknad.

Nuvarande hyresmodell saknar förutsättningarna att bidra till det. Det är förunderligt att hyresmarknaden som bidrar med ​lägst risk för de boende har den mest omfattande skyddslagstiftningen medan den delen som är mest riskfylld har få ​konsumentskyddande regelverk.

2024-03-08

Flat Calendar Icon. Blank Calendar Template.

8 MARS

Internationella

Kvinnodagen

DEBATT

Unizon: Bostad är liv. Och död.

Mäns våld gör tusentals kvinnor hemlösa varje år. Idag på Internationella Kvinnodagen 8:e mars uppmanar vi ​fastighetsägare och bostadsbolag: var med oss och kraftsamla för det bokstavligen livsviktiga arbetet för trygga hem ​för kvinnor och barn.


Hemmet är vår trygga plats, det är tassande barnfötter tidiga morgnar, fiskpinnar en regnig tisdag, ett glas vin i soffan en ​fredagskväll. Bostad är liv. Och död.


Ungefär var tredje vecka dödas en kvinna av en man hon hade eller hade haft en relation med. Den vanligaste mordplatsen är ​kvinnans egna hem. Gemensamt för de kvinnor som dödades mellan 2018-2021 var att ingen av dem fått tillgång till nytt ​stadigvarande boende, det visar Socialstyrelsens dödsfallsutredningar.


Det dödliga våldet är bara toppen av ett isberg, 2023 anmäldes över 30 000 fall av misshandel mot kvinnor, en ökning med 5% ​jämfört med tidigare år. Var fjärde ung tjej uppger att hon utsatts för sexualbrott. Tusentals barn växer upp i hem där pappa ​slår mamma. Kvinnor och barn tvingas fly för att de är utsatta för brott i sitt eget hem. Mäns våld mot kvinnor och barn är ett av ​våra största samhällsproblem.

2024-03-07

PODCAST

Safa Mahmoudi om juridiska ​miljön kring företagsbostäder

Ett av de bekymmer bostadsbristen ställer aktiebolaget Sverige ​inför är svårigheten att attrahera hit utländsk kompetens, ​exempelvis ingenjörer, som behövs i landet. Traditionellt har ​man kunnat lösa detta genom företagsbostäder eller long stay-​lösningar men tack vare ett domstolsbeslut har denna väg i ​praktiken stängts.


I detta avsnitt möter vi advokaten Safa Mahmoudi som hjälper ​oss navigera i den juridiska djungeln kring företagsbostäder.

2024-02-29

PODCAST

Katarina Luhr, Bostadspolitisk ​talesperson för Miljöpartiet

Under 2022 och 2023 har bostadsbyggandet i Sverige kollapsat ​vilket riskerar att ytterligare förvärra den skriande ​bostadsbristen. I detta avsnitt av Fråga Lou Podcast möter vi ​Miljöpartiets bostadspolitiske talesperson Katarina Luhr som ​diskuterar läget på bostadsmarknaden utifrån Miljöpartiets ​perspektiv och vilka lösningar som partiet förespråkar.

2024-02-27

FRAMTIDSSPANING

Sign of Times: Vilken roll spelar bostaden som kultur-​fenomen när framtidens stad tar form?

Video Player Frame Window

Bostaden må vara vår tillflykt och vår borg men likväl är den långtifrån enbart en plats vi går till för att luta oss tillbaka och ​hämta igen oss tillsammans med våra nära och kära efter en tuff dag på jobbet. Bostaden är det kanske viktigaste kittet i den ​moderna staden, som institution manifesterar den och befäster vår samhällskultur och den är urkraften som ligger till grund ​för innovation och samhällets framtida utveckling. Den ger oss trygghet och stadga som i sin tur är förutsättningen för vår ​utveckling.


Vilken roll spelar då bostaden när framtidens stad och samhälle uppenbarar sig och hur kommer vi att bo i framtiden? För att ​besvara dessa frågor har vi tagit hjälp av framtidsspanarna Anna Frankzén Starrin och Dr. Mia Wahlström som tillsammans ​driver Sign of Times och tar sig an frågeställningarna utifrån kulturantropologins och samhällsplaneringens läror.


2024-02-22

ARTIKEL

Sverrir Thór: Våras det även för bostadsbranschen?

För sisådär fyra veckor sedan skrev jag ett inlägg på Linkedin på temat ”Det våras för fastighetsbranschen”. Där ​beskrev jag delvis den känsla som vuxit sig starkare de senaste månaderna att vi går mot bättre tider i ​fastighetsbranschen, ett ämne vi bland annat diskuterade i Fastighetspanelen dagen innan inlägget skrevs, och ​kopplade även till två i mitt tycke hyperintressanta affärer som offentliggjordes samma dag:


Uppsalahem köper 290 lägenheter av Granit Bostad

Aros Bostad lägger bud på Besqab


Det var ett inlägg som engagerade, det är länge sedan jag fått så många reaktioner på ett inlägg som inte innehåller en trött ​selfie på väg hem från någon jobbresa, och det tyder givetvis på att fastighetsbranschen efter en längre ökenvandring nu är ​mottaglig för alla tecken på ett ljus i tunnelns ände, hur små de än kan vara. Och visst är det så att vi går mot ljusare tider; ​förnimmelsen av nyfunnen positivism genomsyrar praktiskt taget alla samtal jag har med folk i branschen, alltfler transaktioner ​genomförs och offentliggörs och hoppet om fallande räntor växer sig allt starkare. Det för mig kanske starkaste tecknet på att ​det värsta är bakom oss är att diskussionen om fastighetsbranschen som en krishärd eller till och med som en systemrisk i ​vardande är som bortblåst. Allt detta innebär givetvis inte att det inte finns utmaningar att lösa och surdegar att reda ut men ​dessa tycks flesta vara välkända såväl till natur som omfattning och därmed också hanter- eller i alla fall isolerbara.

2024-02-20

College lecture hall

ARTIKEL

Klara Dryselius: Studenternas bostadssituation ​måste tas på allvar

Bostadsbristen för studenter är en fråga som tyvärr alltid är aktuell för Sveriges förenade studentkårer, SFS. Det finns ​cirka 100 000 studentbostäder för drygt 400 000 studenter att dela på – en ekvation som inte går ihop.


Du har ställt in siktet. Du vet precis vilken utbildning du vill studera och var du vill göra det. Du är ute i god tid och ​ställer dig i en bostadskö. Du sitter och äter frukost i solen och tänker på allt som väntar när det plingar till i telefonen. ​Antagningsbeskedet. Du har blivit antagen, lycka! Och sedan – som en kalldusch – frågan "Vart ska jag bo?”. Följ med ​på korta resor med oss om hur det kan se ut under den tiden som ska vara fylld av glädje och hoppfullhet.


Scenario 1: Du letar runt, ställer dig i köer, ringer hyresvärdar. Det visar sig vara svårt att få bostad. Jättesvårt. Kursstart närmar ​sig. Lyckan ersätts sakta men säkert, dag efter dag med en tung, kall och hård sten i magen. "Vart ska jag bo?” Det är en vecka ​kvar men du bestämmer dig för att chansa, åker till din nya studieort och tar in på vandrarhem så du kan vara med på ​kursuppropet och insparken. Du tänker att det löser sig, det går säkert lättare när du är på plats. Men det gör det inte. ​Vandrarhem blir dyrt i längden, du sover istället på en kurskamrats soffa. Letar vidare.

2024-02-15

PODCAST

Jakob Olofsgård, Bostadspolitisk ​talesperson för Liberalerna

Ett kraftigt inbromsat bostadsbyggande har många ekonomiska ​effekter, såväl för hushållens ekonomi som samhället i stort, och ​kan även leda till att en av de största industrisatsningarna i ​Sverige på decennier kapsejsar. I detta avsnitt hör vi Jakob ​Olofsgård (L), bostadspolitisk talesperson som diskuterar läget på ​bostadsmarknaden, dess eventuella följder och vilka åtgärder ​Liberalerna vill vidta för att få fart på bostadsbyggandet.

2024-02-13

Houses by the River in Stockholm, Sweden

ARTIKEL

Yves Chantereau: Nu när festen har tagit slut

“Dagens situation på bostadsmarknaden är helt enkelt ett resultat av flera decenniers systemisk dysfunktionalitet där såväl ​politiker som marknadens aktörer har brustit men även skyllt på varandra,” skrev Sverrir Thór häromdagen.

Det är så sant att det borde vara den avslutande meningen till den meningslösa debatten om åtgärder för att Sverige ​ska erbjuda sina medborgare rimliga villkor för boende.


Det är lite paradoxalt att varje parti har en bostadspolitisk talesperson i riksdagen trots att det inte finns någon bostadspolitik ​överhuvudtaget. Som alla vet finns det inget val man kan vinna på att lösa en så komplex fråga som bostadsfrågan. Det innebär ​att man har övergett vision och mål sedan länge och tagit många beslut som var och en kunde anses vara rimliga och goda men ​som tillsammans har stakat ut vägen till helvetet. Helt enkelt har man blundat för möjliga utvecklingar och konsekvenser, bjudit ​till en brakfest och inte tänkt så mycket längre än så. Nu när festen är slut så är det lite sent att skapa en bostadspolitik värd ​namnet. Det som diskuteras är en hel del smärtstillande mot bakfyllan.

2024-02-09

PODCAST

David Josefsson: Bostadspolitisk ​talesperson för Moderaterna

Under 2022 och 2023 har bostadsbyggandet i Sverige kollapsat ​vilket riskerar att ytterligare förvärra den skriande ​bostadsbristen. I detta avsnitt av Fråga Lou Podcast möter vi ​Moderaternas bostadspolitiske talesperson David Josefsson som ​diskuterar läget på bostadsmarknaden utifrån Moderaternas ​perspektiv och vilka lösningar som partiet förespråkar.

2024-02-06

ARTIKEL

Martin Hofverberg: Lösningarna finns hos våra ​grannländer

Sverige har ett utbudsproblem. Sedan millennieskiftet har vi tappat 200 000 bostäder jämfört med vad som hade ​krävts för att hålla jämna steg med befolkningsökningen. Byggkrisen kommer göra ont värre, men lösningarna finns ​hos våra grannländer.


Att den byggda miljön inte kan skalas upp i samma takt som befolkningsströmmarna är en av flera anledningar till att ​bostadsmarknaden inte fungerar som andra marknader. Här finns en naturlig tröghet som gör att utbudet inte kan svara upp ​mot efterfrågan i den takt som vore önskvärt. Därför följer bostadsbrist alltid av ekonomisk tillväxt. Därför har alla storstäder i ​Europa fått problem med bostadsförsörjningen i den urbaniseringsvåg som nu pågått i decennier.

Med politik kan man antingen mildra eller förvärra utbudets naturliga tröghet. I Sverige har vi valt system som förvärrar den, ​inom finansiering, planering och beskattning.


2024-02-01

PODCAST

Johanna Frelin: Vd Riksbyggen

I detta avsnitt av Fråga Lou Podcast hör vi Johanna Frelin som är ​vd på en av Sveriges största bostadsutvecklare, Riksbyggen, ​kommentera läget på bostadsmarknaden och hur det drabbar ​Riksbyggen samt hur vi behöver agera för att bostadsbyggandet ​ska nå hållbara nivåer.

2024-01-29

ARTIKEL

Tomas Ernhagen: Kommandohöjder och kreditkrav bromsar ​byggandet

Som att störta nedför Väggen i Hundfjället. Så skulle raset i bostadsbyggandet kunna beskrivas. Under det senaste året har ​bostadsbyggandet mer än halverats. Drar vi ut tidsaxeln till 2021 handlar det om ett 75-procentigt ras. Kraftigt ökade bygg- och ​finansieringskostnader tillsammans med fallande realinkomster ligger bakom. Allt utlöst av en pandemi och ett fullskaligt krig i ​Europa.


Att det har gått snabbt utför råder det ingen tvekan om. Nu är frågan istället vad som händer framöver. Förvånansvärt många ​som jag träffar är osannolikt optimistiska. De tror att fallet är en kortare dipp och att det snart ska vända uppåt igen. Det är ​Riksbankens kommande sänkningar som ska göra under och åter överskölja bostadsmarknaden med investeringskapital. Så lär ​det inte bli.

2024-01-25

PODCAST

Alireza Akhondi: ​Bostadspolitisk talesperson för ​Centerpartiet

Ett kraftigt inbromsat bostadsbyggande har många ekonomiska ​effekter, såväl för hushållens ekonomi som samhället i stort, och ​kan även leda till att en av de största industrisatsningarna i ​Sverige på decennier kapsejsar. I detta avsnitt hör vi Alireza ​Akhondi (C), bostadspolitisk talesperson som diskuterar läget på ​bostadsmarknaden, dess eventuella följder och vilka åtgärder ​Centerpartiet vill vidta för att få fart på bostadsbyggandet.

2024-01-24

Foto: Jenny Lagerqvist

DEBATT

Pernilla Parding: Den dolda hemlösheten – människorna ​utanför statistiken

Att alla barn i Sverige ska kunna gå i skolan eller till doktorn när de behöver - det är en självklarhet. Men att alla barn ska ha ett ​hem att bo bra och bo kvar i tillsammans med sin familj, det är långt ifrån självklart i dagens Sverige. Rätten till bostad är inte ​en del av vår allmänna välfärd längre. Är inte det ovärdigt, i ett samhälle som vårt? Bilden av att hemlöshet är något som bara ​drabbar människor med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa stämmer inte. I takt med att trösklarna till ​bostadsmarknaden höjts, och att möjligheten till stöd från socialtjänsten begränsats, hamnar allt fler människor i hemlöshet av ​den enkla anledningen att man saknar kapital, kötid eller nätverk.


Särskilt utsatta är de barn som är utelämnade till en otrygg och oviss vardag när deras familj inte har något annat val än att ​flytta runt mellan olika kortsiktiga kontrakt. De är många, och riskerar att bli fler. Vi står i ett läge där byggandet i princip har ​tagit tvärstopp och hyreshöjningar med flera procent har blivit allt vanligare. Konsekvensen blir att fler barn riskerar att hamna ​i hemlöshet. Vi måste kraftsamla för att stoppa det – nu.

2024-01-18

PODCAST

Jennie Nilsson: ​Bostadspolitisk talesperson ​för Socialdemokraterna

Under 2022 och 2023 har bostadsbyggandet i Sverige kollapsat vilket ​riskerar att ytterligare förvärra den skriande bostadsbristen. I detta ​avsnitt hör vi Jennie Nilsson (S), bostadspolitisk talesperson och ​tidigare landsbygdsminister som diskuterar läget på ​bostadsmarknaden, dess eventuella följder och vilka åtgärder ​Socialdemokraterna vill vidta för att få fart på bostadsbyggandet.

2024-01-15

ARTIKEL

Sverrir Thór: Så här kan vi inte ha det!

Att Sverige har bostadskris betvivlar få men hur den ska lösas, därom tvistar de lärde (och flesta andra). Det är nästan på den ​nivån att frågar man 100 personer hur bostadskrisen ska lösas så får man (minst) 100 olika svar. Orimligt kan tyckas men ändå ​inte, dagens situation på bostadsmarknaden är helt enkelt ett resultat av flera decenniers systemisk dysfunktionalitet där såväl ​politiker som marknadens aktörer har brustit men även skyllt på varandra.


Huruvida det är marknaden eller politiken som bär skulden, eller har störst del i den, kan vi dividera om i evigheter men ​problemet är att det kommer sannolikt inte att leda någonvart och det gör sannolikt inte heller den ideologiska debatt som ​diskussionen om bostadsbristen tenderar att bli. Lösningen är därutöver med största sannolikhet inte heller binär, det vill säga ​antingen marknadshyra eller total reglering, och själv är jag ingen större vän av marknadshyra (i alla fall inte på hela beståndet) ​och utifrån mina samtal med många av branschens aktörer de senaste dryga tio åren så har jag kommit fram till att ​förespråkarna av ren marknadshyra egentligen inte är så värst många.

2024-01-16

MÖTESPLATS

Real Meetings Bostad - Hur löser vi bostadsekvationen?

Vi på Fråga Lou arbetar utifrån den bergfasta tron att endast tillsammans och genom det personliga och kvalitativa mötet och ​samtalet kan vi ta oss framåt och lösa våra gemensamma utmaningar. Detta gäller dels samhället som helhet, dels ​fastighetsmarknaden på såväl makro- som mikronivå. Med avstamp i denna vision arrangerar vi den 16 april den tredje ​upplagan av Real Meetings Bostad där vi diskuterar hur vi löser bostadsekvationen på ett långsiktigt hållbart sätt.


I samarbete med en rad partners arrangerar vi en mötesplats där vi som bransch gemensamt bjuder in politiker, tjänstemän ​samt andra intressenter för att mötas och diskutera de viktiga frågorna kring segmentet Bostäder. Med nätverkande, samtal i ​mindre grupp och fördjupande kunskap i fokus skapar vi tillsammans en kvalitativ mötesplats där det offentliga och privata kan ​mötas.


Med ungefär 100 deltagare skapar vi en mer intim känsla och mer kvalitativa mötesformat än vad vi tidigare varit vana vid. ​Partners ges möjligheten att påverka både vilka som deltar och vilka ämnen som diskuteras i samtalen. Fråga Lou organiserar ​mötesplatsen, tar fram innehåll och administrerar inbjudningarna för att säkerställa en bra mix av deltagare. Dagen avslutas ​med mingel i härlig miljö.


2024-01-16

MÖTESPLATS

Real Meetings Bostad - Almedalen Edition

2024 arrangerar vi tillsammans med partners för tredje året Real Meetings - Almedalen Edition. Vi behåller kärnan i Real ​Meetings-konceptet men anpassar det efter Almedalens förutsättningar. Med en kombination av öppet seminarium, slutna ​rundabordssamtal och mingel anammar vi allt det som gör Almedalen unikt.


Partners står värd för och leder ett slutet rundabordssamtal samt får en kort dragning på scenen under det öppna seminariet ​med de viktigaste medtagen från

rundabordssamtalet. Fråga Lou tar fram ett spetsigt innehåll för det öppna seminariet samt tar tillsammans med partners fram ​ämnen till rundabordssamtal och

säkerställer inbjudningar till rätt målgrupp.


Tillsammans med Fråga Lou erbjuds partnerbolagen att stå värd för och bjuda in gäster till gemensamt branchmingel.


OM OSS

Vi är Fråga Lou

Fråga Lou är ett kunskapsföretag med fokus på den nordiska ​fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen. Den ambition som ​präglar hela vårt arbete är att skapa förutsättningar för fastighets-​branschens och fastighetsaffärens utveckling, vilket i sin tur bör ​främja samhällets utveckling. Vi skapar högkvalitativa mötesplatser ​för samhällsbyggnadssektorns ledande beslutsfattare samt ledande ​branschpoddar.


Fråga Lou grundades av Linda Lagerdahl och Sverrir Thór hösten ​2019 och i februari 2023 anslöt Nina Ekman. Vårt team har närmare ​50 års sammanlagd erfarenhet av projektledning, journalistik, ​kommunikation och analys inom fastighetsbranschen.


Vi finns i Stockholm och Lund med hela Norden som vårt arbetsfält. ​Vill du veta mer, kontakta oss!

LINDA LAGERDAHL

linda@fragalou.se

0709-96 66 98

NINA EKMAN

nina@fragalou.se

0735-20 17 92

SVERRIR THÓR

sverrir@fragalou.se

0762-50 77 45

In Blue Logo Vector
White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo
Flat Fill Twitter Icon

Fråga Lou AB | Org.nr. 559221-9660 | info@fragalou.se | Postadress: Sjudargårdsvägen 1, 193 31 Sigtuna | Besöksadress: Regeringsgatan 59, plan 8, Stockholm